Omaishoito

Tästä löydät tietoa omaishoidosta sekä siitä miten haet omaishoidontukea.

Tunnista omaishoitotilanne

Oman tilanteen arvioiminen ei aina ole helppoa. Omaishoitajuuden tunnistaminen on joskus vaikeaa myös ammattilaisille.
Seuraavat kysymykset auttavat pohtimaan, oletko omaishoitaja.
Läheisen tilanne
• Onko läheisesi sairastunut tai vammautunut?
• Onko läheisesi luonne muuttunut?
Arjen sujuminen
• Autatko läheistäsi arjen toimissa?
• Onko vastuunjako perheessä muuttunut?
• Onko työmääräsi kotona lisääntynyt?
• Oletko usein huolissasi läheisestäsi ja
omasta elämäntilanteestasi?
Palvelujen ja avun tarve
• Onko asiointi sosiaali- ja terveydenhuollossa ja virastoissa  lisääntynyt?
• Pitääkö sinun hankkia tilapäishoitaja läheisellesi, kun et itse ole läsnä?
• Oletko joutunut järjestämään kotiin tilaa apuvälineille ja hoitotarvikkeille?
Oma hyvinvointi
• Onko oma vapaa-aikasi vähentynyt?
• Onko yöunesi määrä vähentynyt?
• Onko oma terveydentilasi heikentynyt?
• Jäävätkö omat toiveesi ja tarpeesi taustalle?
• Onko ystäväpiirisi kaventunut?

Oletko huomannut edellä mainittujen asioiden kuormittavan sinua?
Jos vastasit kyllä moneen kysymykseen, perheessänne saattaa olla alkava tai jo alkanut omaishoitotilanne.

Mitä on omaishoito?

Omaishoito on elämäntilanne, jossa sairaus ja vammaisuus, auttaminen ja tukeminen sovitetaan eri tavoin perheen elämään.
Omaishoitotilanteessa sekä hoidettava että hoitaja, koko omaishoitoperhe, tarvitsee tukea. Omaishoitoon liittyy aina elämänmuutos, jonka perheenjäsenen sairastuminen tai vammautuminen aiheuttaa. Omaishoito vaikuttaa koko perheen elämään.
Omaishoitotilanteet ja tuen tarpeet vaihtelevat. Siksi myös omaishoidon tuen tulee aina olla tapauskohtaisesti määriteltyä. Lisäksi tuen tarve vaihtelee. Se voi tulla ajankohtaiseksi yllättäen ja tarve tukeen voi nopeastikin lisääntyä.

Kuka on omaishoitaja?

Omaishoitaja pitää huolta perheenjäsenestään tai muusta läheisestä. Usein ajatellaan, että omaishoito tarkoittaa vanhuksen hoitamista kotona. Omaishoito voi olla myös vammaisen tai pitkäaikaissairaan lapsen, nuoren tai työikäisen henkilön auttamista tai hoitamista.
Suomen omaishoidon verkosto määrittelee omaishoitajaksi henkilön, joka pitää huolta perheenjäsenestään tai muusta läheisestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti.
Laki omaishoidon tuesta määrittelee omaishoitajan suppeammin henkilöksi, joka on tehnyt omaishoitosopimuksen kunnan kanssa. Omaishoitotilannetta tai omaishoitajana olemista ei voi kuitenkaan määritellä ainoastaan lakisääteisen omaishoidon tuen perusteella.

Omaishoitaja
Kuka hän on?
Mitä hän tekee?
Hän nostaa, kantaa,
pukee, syöttää, juottaa.
Touhuaa päivät, valvoo yöt.
Hän itkee, rukoilee, nauraa, laulaa.
Hän väsyy, tiuskii, komentaa .
Mutta ennen kaikkea hän
rakastaa.
Hän on ihminen ihmiselle.

Mitä omaishoidon tuki on?

Omaishoidontuki muodostuu
– hoidettavalle annettavista palveluista,
– omaishoitajalle myönnettävästä hoitopalkkiosta,
– omaishoitajan vapaapäivistä hoitotyöstä
– ja hoitoa tukevista palveluista

Hoitomaksua sijaishoidosta saa periä hoidettavalta enintään 11,50 euroa.

Tukeen liittyy myös tapaturmavakuutus ja usein myös omaishoitajan eläketurva. Sopimukset solmitaan yleensä toistaiseksi voimassa oleviksi.

Miten omaishoidon tukea haetaan?

Tukea haetaan hoidettavan kotikunnasta.

 Ota ensin yhteyttä hoidettavan kotikunnan sosiaalitoimeen ja siellä omaishoidon yhteyshenkilöön. Kerro hänelle tilanteesta. Tärkeää on kertoa, millaista apua hoidettava tarvitsee ja mikä on omaishoitajan osuus siinä. Keskustelussa on hyvä miettiä eri vaihtoehtoja avun järjestymämisestä sekä omaishoidon tuen mahdollisuutta.

Pyydä kunnasta omaishoidon tuen hakemuspaperit ja kunnan omaishoidon tuen linjaukset.

Pyydä myös tiedote hoidettavan ja hoitajan oikeuksia koskevista omaishoitolain säännöksistä ja niiden soveltamisesta.
Tutustu hakupapereihin jo ennakkoon.

Hanki hakemukseen tarvittavat liitteet, kuten lääkärinlausunto hoidettavan tilanteesta. Keskustele myös hoidettavan kanssa eri vaihtoehdoista, jos se vain on mahdollista. Lähetä täytetyt hakemuspaperit kuntaan.
Sovi omaishoitotilanteen arvioimiseksi kotikäyntiaika.

Kotikäynnillä käydään läpi hoidettavan palvelun tarve ja edellytykset omaishoidon tuen myöntämiselle.

Omaishoitolain mukaan kunta voi myöntää omaishoidon tukea, jos
• henkilön toimintakyky on alentunut sellaiseksi, että hän tarvitsee sairauden, vamman tai muun syyn vuoksi kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa,

• hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palveluiden avulla,

• hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia,

• omaishoito on hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävää yhdessä muiden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kanssa

• hoidettavan koti on terveydellisistä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle sopiva,

• arvioidaan, että tuen myöntäminen on hoidettavan edunmukaista.
Omaishoitosopimuksen tulee aina sisältää vähintään seuraavat tiedot:

  • hoitopalkkion määrä ja maksutapa,
  • omaishoitajan oikeus vapaapäiviin ja vapaapäivien järjestämisen vaihtoehdot,
  • määräaikaisen sopimuksen kesto sekä
  • hoitopalkkion maksaminen silloin, kun hoito keskeytyy hoitajasta johtuvasta muusta kuin terveydellisestä syystä.

Jos koet, että hoitopalkkio tai hoidettavan ja myös hoitajan saamat tukipalvelut eivät ole riittäviä, voit neuvotella kunnan kanssa tilanteesta. Sopimuksen voi myös irtisanoa. Omaishoitajalle sopimuksen irtisanomisaika on yksi kuukausi ja kunnalle sopimuksen irtisanomisaika on kaksi kuukautta.

Yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma

Kunnan edustajan kanssa laaditaan yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa selviää millaista apua arkeen tarvitaan. Mieti etukäteen, mitä palvelun, tuen tai tiedon tarpeita sinulla ja omaishoitoperheellä on ja mikä on niiden tärkeysjärjestys. Neuvotteluun voi pyytää mukaan myös toisen omaisen, ystävän tai muun tukihenkilön.

Lain mukaan hoito- ja palvelusuunnitelman tulee sisältää ainakin seuraavat asiat:

  • Omaishoitajan antaman hoidon määrä ja sisältö
  • Kaikki hoidettavalle tarpeelliset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut
  • Miten hoidettavan hoito järjestetään silloin, kun hoitaja on vapaapäivillä tai hoitajan terveydenhoidon tai muun poissaolon aikana.

Viranhaltija tekee päätöksen siitä, saatko omaishoidon tukea. Jos päätös on myönteinen, kunta ehdottaa sinulle omaishoitosopimusta. Sen liitteenä tulee olla hoito- ja palvelusuunnitelma. Jos kunta ei myönnä sinulle omaishoidon tukea, voit hakea muutosta päätökseen. Kunnalta saamassasi päätöksessä on ohje, miten muutosta tulee hakea.

Älä jää yksin
Alueellasi toimii paikallinen omaishoitoyhdistys, joka neuvoo ja tukee omaishoitajia. Yhdistykseen voi kuulua ja käyttää sen palveluja, vaikka ei saa kunnan omaishoidon tukea. Yhdistykset tarjoavat omaishoitoperheille monenlaista tukea, kuten vertaistukea ja virkistystä.

PUH: 050 409 6975

Kysy rohkeasti
Jos tarvitset apua omaishoidon tuen hakemiseen, kysy rohkeasti. Kunnan sosiaalitoimen työntekijöillä on velvollisuus auttaa sinua.

Voit myös soittaa
Omaishoitaja liiton valtakunnallinen omaishoidon neuvontapuhelin palvelee omaishoidon kysymyksissä niin omaishoitajia kuin omaishoidon parissa työskenteleviä ammattilaisia.
Numeroon 020 7806 599 voi soittaa ma–to klo 9–15.
Puhelun hinta on lankaverkosta 8,35 snt/puhelu + 8,83 snt/min ja
matkapuhelinverkosta 8,35 snt/puhelu + 22,32 snt/min.